ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi www.karakara.lt (toliau – Parduotuvė) elektronine  parduotuve sąlygas, taip pat šalių teises pareigas ir atsakomybe asmeniui (toliau – Pirkėjas) įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje ar kitaip ja naudojantis.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Karakara“ (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 305568650, buveinės adresas Ežerėlių 15-2, LT-10103, Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100013462615, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, telefono numeris +37066458825, el. paštas info@karakara.lt, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Nr: 130018442.

1.3. Teisę įsigyti prekes parduotuvėje turi veiksnūs fiziniai asmenys (tiek verslo poreikiams, tiek asmeninėms reikmėms), juridiniai asmenys, fizinių ir juridinių asmenų tinkamai pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus įgalioti atstovai. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje.

1.4. Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.5. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Pirkėjui taip pat privaloma susipažinti su Pardavėjo taikoma Privatumo politika. Pirkėjui siūloma su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko.

1.6. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, tiek laikinai, tiek ir visam laikui, įskaitant tuos atvejus, kai Taisyklių pakeitimai yra susiję su valstybės institucijų Pardavėjui nustatytais veiklos ribojimais, reikalavimais ar draudimais. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

1.7. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

2.     PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Prekių užsakymas atliekamas vykdant Parduotuvėje nurodytus prekių užsakymo veiksmus, taip pat pateikiant reikalingus prekių užsakymui Pirkėjo duomenis.

2.2. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pagal Pardavėjo nurodymus Parduotuvėje pasirenka norimą prekę bei suformuoja prekių krepšelį, nurodo prekių atsiėmimo būdą, kitus būtinus duomenis, susipažįsta Pardavėjo pateiktomis Taisyklėmis, kitomis pirkimo sąlygomis, Privatumo politika paspaudžia mygtuką Mokėti, atlieka išankstinį apmokėjimą, jei toks yra numatytas, ir Pardavėjas praneša apie Pirkėjo užsakymo patvirtinimą.

2.3. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

2.4. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.5. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, jei Pirkėjas neatitinka Pirkėjui keliamų reikalavimų, neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų (pavyzdžiui, pasirenka mažesnį, nei minimalus prekių krepšelis), Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui.

2.6. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

2.7. Jei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tam tikras prekes gali įsigyti tik tam tikras sąlygas atitinkantys asmenys ir, bet kuriuo metu iki pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo, paaiškėja, kad jas užsakęs ir (ar) atsiimantis asmuo neatitinka tokių reikalavimų, prekės Pirkėjui nėra perduodamos. Tokiu atveju Pirkėjui gražinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius Pardavėjo patirtas jų pristatymo išlaidas.

3.     PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

3.1.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.3. Grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;

3.1.4. Į kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant prekes ir priimti / atsiimti užsakytas prekes;

3.2.2. Priimdamas / atsiimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

3.2.3. Patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

3.2.4. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;

3.2.5. Nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui ir pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui;

3.2.6. Neperduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo įsigyti ar atsiimti prekes už Pirkėją;

3.2.7. Nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

3.2.8. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.     PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

4.1.2. Riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;

4.1.3. Laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

4.1.4. Pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Laiku ir tinkamai perduoti / pristatyti prekę Pirkėjui;

4.2.2. Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti prekės Pirkėjui, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis itin panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas;

4.2.3. Negalėdamas pateikti Pirkėjui prekės, grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas;

4.2.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuve;

4.2.5. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą.

5.     PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Prekių kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu PVM mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir už prekes mokėtina suma Pirkėjui yra parodoma atliekant užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka su kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo.

5.2. Prekių pristatymas yra mokamas. Pirkėjui perkant prekių už 35 EUR ir daugiau taikomas nemokamas prekių pristatymas Lietuvoje.

5.3. Pristatymo mokestis parodomas Pirkėjui prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nekeičiamas.

5.4. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti tokiais būdais:

5.4.1. Išankstinis apmokėjimas – naudojantis elektronine bankininkyste. Tokiu atveju apmokėjimas bus vykdomas per MONTONIO platformą. Pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, Pirkėjas bus nukreipiamas į MONTONIO platformą ir turės atlikti platformoje nurodytus su mokėjimu susijusius veiksmus. Pardavėjas nevaldo MONTONIO platformos ir jam tik pateikiama informacija apie tai, kad Pirkėjo mokėjimas yra atliktas.

5.5. Kai mokama iš anksto, mokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma įskaitoma į pardavėjo sąskaitą. Pirkėjui pradėjus formuoti prekių krepšelį, tačiau laiku neatlikus mokėjimo, laikoma, kad jis atsisakė pirkti prekes ir Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą ir panaikinti prekių krepšelį.

5.6. Išankstinio atsiskaitymo atveju, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Kai Pirkėjas už prekės atsiskaito jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po užsakymo atlikimo.

5.7. Sąskaita-faktūra už prekes Pardavėjo nuožiūra Pirkėjui pateikiama kartu su užsakymo pristatymu.

6.     PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekės pristatomos Lietuvoje.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes – per 2 darbo dienas, kai Pirkėjas elektronine bankininkyste apmoka prekes iki darbo dienos 12:00 valandos. Priešingu atveju, (nesvarbu kokį mokėjimo būdą Pirkėjas pasirinks) prekių pristatymo terminas gali būti prailgintas iki 3 darbo dienų. Mokėjimą atliktus ne darbo metu (savaitgalį, švenčių dienomis, po darbo valandų), pristatymo terminai, nurodyti šiame punkte, pradedami skaičiuoti nuo pirmos darbo dienos.

6.3. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš Parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos:

6.3.1.      Venipak bei LP Express atsiėmimo punktuose – 2,69 EUR.

6.3.2.      „Omniva“ paštomatais –  prekių pristatymo kaina – 2,99 EUR;

6.3.3.      Per „Venipak“ kurjerį pristatymas į namus – 2, 99 EUR. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, prekės Pirkėjui yra pristatomos tarp 14 -17 valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio, tik šiuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Utena, Tauragė, Marijampolė, Telšiai.

6.4. Apie prekių pristatymo terminus, tikslią prekių pristatymo datą ir laiką, ar galimybę atsiimti prekes pačiam Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir (ar) telefonu.  Kai prekių pristatyti Taisyklėse nurodytais terminais neįmanoma dėl tol, kad Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.5. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Pirkėjo nurodytu adresu ar į Pirkėjo pasirinktą paštomatą, ar atsiėmimo punktą. Prekes gali atsiimti tik Pirkėjas , (alkoholinius gėrimus –ne jaunesnis nei 20 metų blaivus asmuo), arba asmuo, pirkėjo nurodytas užsakymo pateikimo metu. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekės ir, Pardavėjui susiekus, neduoda kitų nurodymų dėl prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.

6.7.  Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Kai prekės Pirkėjui pristatomos paštomatu ar į atsiėmimo punktą, jei neįmanoma neatsiimti prekės, apie pastebėtus pakuotės pažeidimus, jis nedelsiant, tai yra tą pačią dieną, turi informuoti Pardavėją telefonu ar elektroniniu paštu ir suderinti prekių priėmimą arba laukti Pardavėjo nurodymų dėl grąžinimo. 

6.8. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir (ar) siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Kai prekės Pirkėjui pristatomos paštomatu ar į atsiėmimo punktą, jei neįmanoma neatsiimti prekės, apie pastebėtus trūkumus, jis nedelsiant, tai yra tą pačią dieną, turi informuoti Pardavėją telefonu ar elektroniniu paštu ir laukti Pardavėjo nurodymų dėl prekės grąžinimo.

6.9.  Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.

6.10. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.

6.11. Prekė laikoma perduota Pirkėjui:

6.11.1. Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente;

6.11.2. Prekę pristačius į Pirkėjo užsakyme nurodytą paštomatą ar prekių atsiėmimo vietą ir Pirkėjui pagal paštomato ar prekių atsiėmimo vietos valdytojo nurodymus, atlikus siuntos atsiėmimą;

6.12. Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.

6.13. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių gražinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

6.14. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui asmeniui), Pirkėjo nurodytam Užsakymo prekes atsiimančiam asmeniui tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo, Pirkėjo nurodytas Užsakymo prekes atsiimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui, Pirkėjo nurodytam Užsakymo prekes atsiimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis ar parduotuvėje atsiimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui, Pirkėjo nurodytam Užsakymo prekes atsiimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.15. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

6.16. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų juridiniam asmeniui įsigyti alkoholinių gėrimų.

6.17. Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 6.3.3. punkte nurodytomis dienomis ir laikais, iš kurių tinkamą Pristatymo dieną ir Pristatymo laiko intervalą pasirenka Pirkėjas elektroninės parduotuvės sistemoje atlikdamas Užsakymą.

6.18.  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems ir jaunesniems nei 20 metų asmenims. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo ar kito prekes pagal šias taisykles turinčio teisę priimti asmens neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui ar kitam asmeniui  neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.     PREKĖS KOKYBĖ

7.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

7.2. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7.3. Esant nekokybiškai prekei, jei Pirkėjas nori ją pasilikti, bendru sutarimu Pirkėjas, turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

8.     TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas – vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 dienų nuo to laiko kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, atsisakyti nuotolinės ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 8.2. – 8.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas – vartotojas.

8.2. Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

8.2.1. Paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;

8.2.2. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

8.2.3. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.2.4. Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.2.5. Sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

8.2.6. Sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

8.2.7. Sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

8.2.8. Sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

8.2.9. Sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;

8.2.10. Kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.

8.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu: info@karakara.lt, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita -faktūra, kvitas ir pan.). Pardavėjas gali parengti atsisakymo pavyzdinę formą, kurią pasiūlo užpildyti Pirkėjui. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

8.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti prekes Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui. Pirkėjas taip pat gali pristatyti prekę pats Pardavėjui adresu: Liepkalnio 172 E.

8.5. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių grąžinimo būdas.

8.6. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Grąžinimas įvykdomas pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą.

8.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo,  netikslių duomenų ar pan.).

8.8. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Dalis kokybiškų prekių, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Nekeičiamos ir negrąžinamos prekės yra nurodytos „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, patvirtintose LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697.

8.9. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.

8.10. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje; prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą- faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

8.11. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir (arba) netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

8.12. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu +37066458825 arba el. paštu info@karakara.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.

8.13. Pirkėjai – verslininkai dėl Prekių grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +37066458825 arba el. paštu info@karakara.lt.

9.     ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.

9.3. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir (arba) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

10.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

10.2. Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per  30 dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir (arba) skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.  Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

10.6. Šios taisyklės atnaujintos 2020-07-13.